Termeni și condiții

Cea mai nouă modificare: 29 aprilie 2018


Îți mulțumim că folosești serviciile noastre.
Utilizând client.tips, accepți Termenii și condițiile următoare. Te rugăm să le citești cu atenție.

A. Utilizare serviciu

1. Definiții

“Aplicația” - înseamnă pagina de internet creată de Societate la solicitarea Clientului. Aplicația este folosită prin intermediul rețelei internet în vederea colectării de observații și evaluări cu privire la afacerea, angajații și serviciile Clientului.
“Clauza” - înseamnă clauza Termenilor.
“Clientul” - înseamnă orice persoană fizică sau juridică, care solicită realizarea Aplicației de către Societate.
“Site-ul” - înseamnă pagina de internet www.client.tips care este deținută de Societate.
“Societatea” - înseamnă societatea comercială Expand Technologies SRL, cu sediul social în localitatea Ghiroda, strada Piatra Craiului numărul 7, apartament 7, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, sub numărul J35/2921/2015, cod fiscal RO 28673660.
“Termenii” - înseamnă prezenții termeni și condiții.
“Utilizatorul” - înseamnă orice persoană fizică sau juridică care vizitează/accesează Aplicația.

2. Condiții generale

2.1 Prezentul document stabilește Termenii în care Utilizatorul folosește Aplicația.
2.2 Utilizarea Aplicației de către Utilizator presupune implicit acceptarea de către Utilizator a acestor Termeni cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

3. Declarațiile și garanțiile Utilizatorului și ale Clientului

3.1 Utilizatorul declară și garantează că:
i) a înțeles și este de acord cu Termenii;
ii) nu va folosi și/sau nu va permite vreunei terțe persoane să folosească Aplicația pentru scopuri imorale și ilegale;
iii) datele introduse de Utilizator prin Aplicație conțin informații complete, precise și reale;
iv) este de acord ca Societatea și Clientul să folosească informațiile introduse de Utilizator în Aplicație, precum și datele Utilizatorului, în baza interesului legitim al Societății și Clientului, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite.
3.2 Clientul declară și garantează că a înțeles și este de acord cu Termenii.

4. Aplicația

4.1 Aplicația este realizată de Societate în urma informațiilor furnizate de Client către Societate în acest sens.
4.2 Societatea deține drepturile legale în ceea ce privește elementele furnizate de Societate, incluzând fără̆ a se limita la, grafica, forma, modalitatea de prezentare, conținutul Aplicației, imagini, informații și orice alte date și aplicații prezentate în Aplicație. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare.
4.3 Aplicația este configurată de Client cu conținut specific și definit de Client.
4.4 Clientul deține drepturile legale în ceea ce privește elementele furnizate de Client, incluzând fără̆ a se limita la, grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și conținutul Aplicației, imagini, informații și orice alte date și aplicații prezentate în Aplicație. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare.
4.5 Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Aplicației, incluzând fără̆ a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Aplicației, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma aplicației, sub sancțiunile prevăzute de lege.
4.6 Societatea și/sau partenerii săi sunt deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date prezentate în Aplicație, iar Clienții și Utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă̆ nicio atingere.
4.7 Aplicația își propune să ofere Utilizatorilor informații corecte.
4.8 Aplicația este menită să participe la îmbunătățirea relației dintre Clienți și Utilizatori în sensul de a ușura comunicarea dintre aceștia.
4.9 Societatea va depune toate diligențele pentru a actualiza conținutul Aplicației în baza informațiilor furnizate de Client.
4.10 Societatea nu garantează̆ asupra actualității informațiilor prezentate în Aplicație.
4.11 Societatea nu garantează̆ că Aplicația nu va conține anumite erori, însă̆ va încerca să remedieze aceste erori în cel mai scurt timp posibil pentru a permite o informare corectă a Utilizatorilor și Clientului.
4.12 Societatea nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de Clienți și/sau de angajații/colaboratorii Clienților și/sau de Utilizatori de pe urma Aplicației.
4.13 Societatea nu răspunde pentru eventuale divergențe sau litigii ivite între Clienți și/sau angajații/colaboratorii Clienților și/sau Utilizatori în urma utilizării Aplicației sau în legătură cu Aplicația.
4.14 Societatea își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără̆ nicio notificare prealabilă, în orice moment, și nu va avea nicio răspundere în acest sens: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Aplicației.
4.15 Clientul își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără̆ nicio notificare prealabilă, în orice moment, și nu va avea nicio răspundere în acest sens: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Aplicației.
4.16 Societatea nu garantează̆ în niciun fel calitatea Aplicației din punct de vedere tehnic și funcțional precum și lipsa virușilor care ar putea exista în Aplicație.
4.17 Societatea nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de Clienți și/sau angajații/colaboratorii Clienților și/sau Utilizatori provenind din disfuncționalități ale Aplicației și/sau ale notificărilor comunicate sau presupus a fi fost comunicate (pe orice cale, e.g. email, sms) către Clienți/Utilizatori.
4.18 Aplicația poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri sau aplicații pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea menționate pe site-urile/aplicațiile respective, Societatea nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice legătură (în engleză “link”) din acestea. Clientul/Utilizatorul accesează̆ acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

5. Protecția datelor

5.1 În cazul în care se dorește utilizarea Aplicației de către Utilizator, Societatea și Clientul vor solicita anumite informații de identificare sau date cu caracter personal ale Utilizatorului.
5.2 Datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica persoana sau pentru a o contacta online sau offline.
5.3 Informațiile personale sunt colectate numai cu acordul Utilizatorului, dacă acesta le oferă cu bună știință printr-unul dintre formularele online din Aplicație.
5.4 Informațiile personale cerute sunt ale Utilizatorului și pot include: numele și prenumele persoanei fizice, adresa de e-mail, a și/sau numărul de telefon.
5.5 Datele furnizate de către Utilizator sunt strict confidențiale. Societatea și Clientul se angajează în fața Utilizatorului, să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane neautorizate și să le utilizeze strict pentru desfășurarea relației dintre Societate, Client și Utilizator.
5.6 Conform cerințelor legale, Societatea și Clientul se obligă să administreze în condiții de siguranță datele personale furnizate de Utilizator despre Utilizator. Pentru detalii suplimentare în legătură cu măsurile de siguranță, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate client.tips aici.
5.7 Datele personale ale Utilizatorului vor fi utilizate de către Societate și Client pentru informarea Clientului în ceea ce privește evaluarea afacerii, angajaților și a serviciilor Clientului, activitățile de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.
5.8 Societatea și Clientul se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale Utilizatorului, măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Pentru detalii suplimentare în legătură cu măsurile de siguranță, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate client.tips aici.
5.9 Datele cu caracter personal ale Utilizatorului, colectate de Societate și Client, nu vor fi folosite în scopuri de marketing direct și nu vor fi divulgate niciodată unei companii terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, dacă Utilizatorul nu și-a dat în mod expres consimțământul în acest sens.
5.10 Societatea și Clientul pot furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului, către alți parteneri ai lor, dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru desfășurarea activității Societății sau a Clientului.
5.11 Datele cu caracter personal furnizate de Client vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.
5.12 Prin completarea datelor de către Utilizator, în formularul din Aplicație, acesta declară că acceptă cu bună știință ca datele personale să fie incluse în bazele de date ale Clientului și în acest sens Utilizatorul își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pentru și de către Client în scopul evaluării activității sale comerciale.
5.13 Prin completarea datelor de către Utilizator, în formularul din Aplicație, acesta declară că acceptă cu bună știință ca datele personale să fie incluse în bazele de date ale Societății și în acest sens Utilizatorul își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pentru și de către Societate, afiliații și colaboratorii acesteia, pentru desfășurarea și/sau derularea de către Societate, afiliații și colaboratorii acesteia, de activități cum ar fi cele de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.
5.14 În vederea furnizării bazelor de date (rezultate în urma utilizării Aplicației) de către Societate către Client, Clientul declară că îndeplinește toate condițiile legale în vigoare.
5.15 Societatea poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului, altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
5.16 Prin citirea Termenilor, Utilizatorul a fost informat cu privire la drepturile sale astfel cum sunt prevăzute legislația în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrearea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției.
5.17 Drepturile menționate anterior, includ:
i) dreptul Utilizatorului de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele sunt prelucrate de către Societate și Client, de a obține datele personale procesate de Societate si/sau Client, de a solicita corectarea sau ștergerea datelor sale personale din Aplicație, bazele de date corespunzătoare și din toate copiile lor; Utilizatorul poate înainta cererea scrisă, datată și semnată, pe adresa Societății și/sau a Clientului, sau prin email, la adresa office@client.tips. În cerere va preciza numele său și adresa sa de email din Aplicație și daca dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență̆ care să asigure predarea cu confirmare de primire. Societatea și/sau Clientul va/vor comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii cererii.
ii) dreptul Utilizatorului de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a Utilizatorului, ca datele cu caracter personal să facă̆ obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
iii) dreptul Utilizatorului de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără̆ nicio justificare, ca datele care îl vizează̆ să fie prelucrate în scop de marketing;
iv) dreptul Utilizatorului de a se adresa justiției în situația în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal;
v) dreptul Utilizatorului de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
5.18 Conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare:
i) Societatea sprijină Clientul prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor față de Utilizatorul care solicită informații de la Client și/sau Societate în baza drepturilor enumerate la punctul 5.17.
ii) Societatea, ca procesor și controlor de date, sprijină Clientul, ca și controlor de date, în vederea respectării legilor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal prin informare activă și disponibilitate față de solicitările care vin din partea Clientului;
iii) la alegerea Clientului ca și controlor de date, la încetarea raporturilor contractuale dintre Client și Societate, Societatea șterge sau preda Clientului, în formă electronică, toate datele cu caracter personal adăugate în Aplicație de Client și șterge toate copiile respectivelor date, mai puțin în situația în care datele trebuie păstrate în baza legii.
iv) la alegerea Clientului ca și controlor de date, Societatea pune la dispoziție Clientului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea legilor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal de către Societate, permite și contribuie la audituri, includiv inspecții, conduse de Client sau alt auditor mandatat de Client.
5.19 Societatea și Clientul nu promovează transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (în engleză “spam”).
5.20 Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele Societății și ale Clientului.
5.21 Clientul declară că îndeplinește toate condițiile legale în vigoare în ceea ce privește datele personale ale angajaților/colaboratorilor săi (inclusiv, dar fără a se limita la poze, nume, adrese de email), precum și faptul că a obținut acordul prealabil, scris, al fiecărui angajat/colaborator, în vederea furnizării acestor date către Societate și publicarea lor în/prin Aplicație.
5.22 Clientul declară și recunoaște că va fi singurul răspunzător pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Clauza 5.21 de mai sus.

6. Copyright

6.1 Conținutul Aplicației reprezintă, după caz, proprietatea Societății sau proprietatea comună a Clientului și a Societății, fiind apărat de prevederile legale relevante în materia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.
6.2 Folosirea în orice mod a oricăror elemente de pe Aplicație fără acordul scris, prealabil, al Societății sau, după caz, al Clientului și al Societății, se pedepsește conform legislației române.

7. Încetarea

7.1 Denunțarea Termenilor nu are efect asupra obligațiilor deja existente la data denunțării.
7.2 Termenii încetează de plin drept, fără notificare prealabilă sau alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești, în următoarele cazuri:
i) la inițiativa Societății în cazul în care Clientul nu respectă sau încalcă, orice prevedere a Termenilor;
ii) la încetarea oricăror raporturi contractuale între Societate și Client.

8. Forța Majoră. Cazul Fortuit

8.1 Forța majoră și cazul fortuit înlătură răspunderea civilă a părții care o invocă.
8.2 Forța majoră va fi considerată ca fiind un eveniment imprevizibil și insurmontabil pentru una dintre părți și apărut înainte, în timpul sau după realizarea Aplicației.
8.3 Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: război, acțiuni umane violente, exproprierea, întreruperea alimentării cu energie, conflict de muncă, incendiu, furtună sau alte fenomene.
8.4 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
8.5 Forța majoră și cazul fortuit duc, după caz, la suspendarea sau la stingerea obligației.

9. Modificări

9.1 Societatea își rezervă dreptul de a modifica oricând, în mod unilateral Termenii.

10. Legea aplicabilă

10.1 Legea aplicabilă Termenilor este legea din România.

11. Litigii

11.1 Orice litigiu în legătură cu Termenii, va fi rezolvat pe cale amiabilă.
11.2 În cazul în care litigiul nu este rezolvat pe cale amiabilă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, acesta se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din Timișoara.

12. Valabilitate

12.1 În cazul în care un cuvânt, o expresie, un termen, o condiție sau o Clauză din Termeni, este declarată/declarat nulă/nul, o astfel de decizie nu va afecta celelalte cuvinte, expresii, termene, condiții sau Clauze.

13. Interpretări

13.1 Următoarele reguli se vor aplica pentru interpretarea Termenilor:
i) termenii definiți în prezentul document au înțelesul atribuit în prezenții Termeni, cuvintele care denotă numărul singular includ pluralul și viceversa, iar cuvintele care includ un gen includ celelalte genuri;
ii) titlurile din Termeni sunt doar pentru utilitate și nu trebuie să fie luate în considerare în interpretare;
iii) orice angajament al Utilizatorului/Clientului de a nu face nimic include o obligație de a nu permite ca o astfel de acțiune să fie făcută de către un terț care acționează cu autorizarea Utilizatorului/Clientului;
iv) trimiterile la acțiunea, încălcarea sau nerespectarea de către Utilizator/Client include acțiunile, încălcările sau nerespectările oricărei părți terțe cu autorizarea Utilizatorului/Clientului;
v) orice “singular” include pluralul și viceversa, iar orice “gen” include orice alt gen; iar
vi) orice consimțământ, aprobare sau autorizație solicitată sau furnizată în baza Termenilor va produce efecte numai în cazul în care a fost realizată în formă scrisă;
vii) o trimitere la orice contract sau alt instrument, sub rezerva oricăror prevederi contrare, se consideră că include o trimitere la acel contract sau instrument așa cum a fost modificat, novat sau înlocuit periodic;
viii) din motive de calcul, atât prima cât și ultima zi a termenelor vor fi incluse; în cazul în care ziua care sau prin care orice act, problemă sau lucru trebuie să se facă, nu este o zi lucrătoare, acel act, problemă sau lucru se va face în următoarea zi lucrătoare;
ix) o referire la un paragraf fără a face referire în continuare la un anumit număr de paragraf este o referință la paragraful în care apare referința, iar această regulă, se aplică, de asemenea, și propozițiilor;
x) cuvintele “acest document”, “prezentul document”, “prezentul”, “mai jos” și alte cuvinte similare se referă la acești Termeni ca un întreg și nu la o anumită prevedere.

Expand Technologies SRL
Clientul
Utilizatorul

B. Prestare serviciu

1. Definiții

“Aplicația” - înseamnă pagina de internet care va fi creată de Societate în urma înregistrării pe Site a Clientului și a efectuării Comenzii. Aplicația va fi folosită prin intermediul rețelei internet în vederea colectării de observații și evaluări cu privire la afacerea, angajații și serviciile Clientului.
“Clauza” - înseamnă clauza Termenilor.
“Clientul” - înseamnă orice persoană fizică sau juridică, care solicită furnizarea Serviciilor de către Societate.
“Comanda” - înseamnă acțiunea prin care Clientul lansează comanda pentru Servicii către Societate. Comanda va fi lansată de Client numai după ce Clientul a fost informat de Oferta de Preț și numai după Înregistrare.
“Contul Bancar” - înseamnă contul bancar IBAN RO84BTRLRONCRT0332732201 monedă RON sau RO34BTRLEURCRT0332732201 monedă EUR, cod SWIFT BTRLRO22, aparținând Societății, deschis la Banca Transilvania.
“Contul Clientului” - înseamnă contul Clientului care a rezultat în urma Înregistrării.
“Înregistrarea” - înseamnă înregistrarea Clientului pe Site.
“Oferta de Preț” - înseamnă oferta de Preț comunicată Clientului de către Societate, în format scris, pe hârtie, sau în format electronic, prin email.
“Prețul” - înseamnă prețul Serviciilor prestate de Societate și care a fost acceptat de Client în urma Ofertei de Preț.
“Serviciile” - înseamnă serviciile prestate de Societate către Client și care constau în punerea Aplicației la dispoziția Clientului.
“Site-ul” - înseamnă pagina de internet http://client.tips care este deținută de Societate.
“Societatea” - înseamnă societatea comercială Expand Technologies SRL, cu sediul social în localitatea Ghiroda, strada Piatra Craiului numărul 7, apartament 7, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, sub numărul J35/2921/2015, cod fiscal RO 28673660.
“Termenii” - înseamnă prezenții termeni și condiții.
“Utilizatorul” - înseamnă orice persoană fizică sau juridică care vizitează/accesează Aplicația.

2. Condiții generale

2.1 Prezentul document stabilește Termenii în care Societatea prestează Serviciile.
2.2 Acești Termeni sunt completați de Oferta de Preț care constituie parte integrantă din Termeni.
2.3 Societatea prestează Serviciile sub autoritatea acestor Termeni.
2.4 Înregistrarea și accesul Clientului la Servicii presupune implicit acceptarea de către Client a acestor Termeni inclusiv, dar fără a se limita la Oferta de Preț, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.
2.5 Societatea are dreptul să își selecteze potențialii Clienți folosind diverse criterii de selecție, dar și dreptul de a bloca Contul Clientului dacă acesta încalcă Termenii.

3. Serviciile

3.1 Serviciile vor fi accesibile Clientului numai după finalizarea Înregistrării care atestă și faptul că acesta a fost informat cu privire la Oferta de Preț, precum și după verificarea și confirmarea/validarea datelor introduse de Client pe Site.
3.2 Serviciile vor fi prestate numai după efectuarea, de către Client, a Comenzii și continuarea prestarii serviciilor este conditionată de efectuarea plății Prețului în condițiile Clauzelor 4 și 5.

4. Plata Serviciilor

4.1 Plata Prețului se va efectua, de către Client în Contul Bancar, în mod integral, în baza facturii electronice emise de Societate și comunicată de Societate la adresa electronică a Clientului.
4.2 Plata Prețului se va efectua, de către Client, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de către Client a facturii emise de Societate.
4.3 În cazul în care plata Prețului nu se va efectua de către Client în termenul prevăzut de Clauza 4.2, Societatea va fi îndreptățită să solicite Clientului penalități de 0,15% din valoarea facturată pentru fiecare zi de întârziere a plăţii.

5. Comanda

5.1 În cazul în care plata Prețului nu se va efectua în condițiile și termenii prevăzuți de Clauzele 4.1 și 4.2, Comanda va fi considerată nulă, iar Societatea își rezervă dreptul de a nu presta Serviciile.

6. Durata

6.1 Durata prestării Serviciilor va fi menționată în Comandă și se va calcula începând de la data Comenzii.

7. Declarațiile și garanțiile Clientului

7.1 Clientul declară și garantează că:
i) a înțeles și este de acord cu Termenii;
ii) în termen de 10 zile calendaristice de la solicitarea Societății va furniza acesteia toate informațiile necesare în vederea realizării Aplicației;
iii) nu va folosi și/sau nu va permite vreunei terțe persoane să folosească Serviciile pentru scopuri imorale și ilegale;
iv) nu va dezvălui numele de utilizator și parola Contului Clientului către nicio terță persoană și că va lua toate măsurile pentru a nu se afla aceste informații de către alte persoane;
v) nu va transfera Contul Clientului către alți terți;
vi) este de acord că nu i se poate garanta că orice nume de utilizator/client solicitat în procesul de Înregistrare va fi disponibil sau aprobat spre utilizare;
vii) este utilizatorul legal al Contului Clientului și că este autorizat legal pentru a folosi în procesul de Înregistrare orice nume sau marcă de comerț și că utilizarea oricărui nume sau mărci de comerț nu încalcă dreptul unui terț;
viii) este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, dacă el a acționat cu intenție, neglijență sau imprudență, cum ar fi facilitarea tranzacțiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase;
ix) datele din Contul Clientului și din Comanda conțin informații complete, precise și reale;
x) este de acord ca Societatea să folosească informațiile statistice ale Clientului cu privire la Comenzile efectuate și cu privire la Utilizatori si referintele acestora din cadrul Aplicatiei;
xi) toate datele de configurare ale Aplicației, atat in forma textuala, cat si in format grafic, de orice natura, sunt corecte, îi aparțin sau are acordul lor de folosinta si expunere in mediul virtual privat si public și își asumă întreaga responsabilitate asupra expunerii datelor respective în mediul virtual;
xii) îndeplinește toate condițiile legale în vederea realizării obiectului prezenților Termeni.

8. Site-ul

8.1 Societatea deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul Site-ului incluzând fără̆ a se limita la, imaginile și informațiile despre Servicii și orice alte date și aplicații prezentate pe Site. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare.
8.2 Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără̆ a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma Site-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege.
8.3 Societatea și/sau partenerii săi sunt deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date prezentate pe Site, iar Clienții sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă̆ nicio atingere.
8.4 Site-ul își propune să ofere Clienților informații corecte cu privire la Servicii.
8.5 Site-ul este menit să participe la îmbunătățirea relației dintre Societate și Clienți în sensul de a ușura comunicarea dintre Societate și Clienți.
8.6 Societatea va depune toate diligențele pentru a oferi informații actuale privind Serviciile și pentru a actualiza conținutul Site-ului.
8.7 Societatea nu garantează̆ asupra actualității informațiilor prezentate pe Site.
8.8 Societatea nu garantează̆ că Site-ul nu va conține anumite erori, însă̆ va încerca să remedieze aceste erori în cel mai scurt timp posibil pentru a permite o informare corectă a Clienților.
8.9 Societatea nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de Clienți de pe urma Site-ului.
8.10 Clienții își pot procura anumite servicii prin intermediul Site-ului accesând câmpurile expres menționate în acest sens.
8.11 Societatea își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără̆ nicio notificare prealabilă, în orice moment, și nu va avea nicio răspundere în acest sens: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului.
8.12 Societatea nu garantează̆ în niciun fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional precum și lipsa virușilor care ar putea exista pe Site.
8.13 Societatea nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de Clienți provenind din disfuncționalități ale Site-ului și/sau ale notificărilor comunicate sau presupus a fi fost comunicate (pe orice cale, e.g. email, sms) către Clienți.
8.14 Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea menționate pe site-urile respective, Societatea nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice legătură (în engleză “link”) din acestea. Clientul accesează̆ acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

9. Aplicația

9.1 Aplicația va fi realizată de Societate în urma efectuării Înregistrării și a Comenzii, precum și în urma informațiilor furnizate de Client către Societate în acest sens.
9.2 Societatea deține drepturile legale în ceea ce privește elementele furnizate de Societate, incluzând fără̆ a se limita la, grafica, forma, modalitatea de prezentare, conținutul Aplicației, imagini, informații și orice alte date și aplicații prezentate în Aplicație. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare.
9.3 Clientul deține drepturile legale în ceea ce privește elementele furnizate de Client, incluzând fără̆ a se limita la, grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și conținutul Aplicației, imagini, informații și orice alte date și aplicații prezentate în Aplicație. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare.
9.4 Clientul își asumă deplina răspundere pentru orice informație (în format text sau imagine) furnizată și adăugată de Client în cadrul Aplicației, inclusiv informatii cu privire la persoane si a datelor acestora de contact.
9.5 Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Aplicației, incluzând fără̆ a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Aplicației, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma aplicației, sub sancțiunile prevăzute de lege.
9.6 Societatea și/sau partenerii săi sunt deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date prezentate în Aplicație, iar Clienții și Utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă̆ nicio atingere.
9.7 Aplicația își propune să ofere Clienților și Utilizatorilor informații corecte.
9.8 Aplicația este menită să participe la îmbunătățirea relației dintre Clienți și Utilizatori în sensul de a ușura comunicarea dintre aceștia.
9.9 Societatea va depune toate diligențele pentru a actualiza conținutul Aplicației în baza informațiilor furnizate de Client.
9.10 Societatea nu garantează̆ asupra actualității informațiilor prezentate în Aplicație.
9.11 Societatea nu garantează̆ că Aplicația nu va conține anumite erori, însă̆ va încerca să remedieze aceste erori în cel mai scurt timp posibil pentru a permite o informare corectă a Utilizatorilor și Clientului.
9.12 Societatea nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de Clienți și/sau de angajații/colaboratorii Clienților și/sau de Utilizatori de pe urma Aplicației.
9.13 Societatea nu răspunde pentru eventuale divergențe sau litigii ivite între Clienți și/sau angajații/colaboratorii Clienților și/sau Utilizatori în urma utilizării Aplicației sau în legătură cu Aplicația.
9.14 Societatea își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără̆ nicio notificare prealabilă, în orice moment, și nu va avea nicio răspundere în acest sens: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Aplicației.
9.15 Societatea nu garantează̆ în niciun fel calitatea Aplicației din punct de vedere tehnic și funcțional precum și lipsa virușilor care ar putea exista în Aplicație.
9.16 Societatea nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de Clienți și/sau angajații/colaboratorii Clienților și/sau Utilizatori provenind din disfuncționalități ale Aplicației și/sau ale notificărilor comunicate sau presupus a fi fost comunicate (pe orice cale, e.g. email, sms) către Clienți/Utilizatori.
9.17 Aplicația poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri sau aplicații pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea menționate pe site-urile/aplicațiile respective, Societatea nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice legătură (în engleză “link”) din acestea. Clientul/Utilizatorul accesează̆ acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

10. Protecția datelor

10.1 Pentru a accesa Site-ul, nu este nevoie de nici un fel de date cu caracter personal.
10.2 În cazul în care se dorește achiziționarea Serviciilor sau se doresc detalii despre Servicii, Societatea va solicita anumite informații de identificare sau date cu caracter personal ale Clientului și/sau angajaților/colaboratorilor Clientului.
10.3 Datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica persoana sau pentru a o contacta online sau offline.
10.4 Informațiile personale sunt colectate numai cu acordul Clientului, dacă acesta le oferă cu bună știință printr-unul dintre formularele online de pe Site sau accesibile din Contul Client.
10.5 Informațiile personale cerute sunt ale Clientului și/sau angajaților/colaboratorilor Clientului și includ: denumirea societății, numele și prenumele persoanei fizice, adresa de e-mail, adresa sediului sau a domiciliului, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, informațiile bancare, numele angajaților/colaboratorilor Clientului și adresele de e-mail ale angajaților/colaboratorilor Clientului, în vederea realizării Aplicației, a Conturilor Client și pentru emiterea facturii în urma Comenzii.
10.6 Datele furnizate de către Clienți sunt strict confidențiale. Societatea se angajează în fața Clienților săi, să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane neautorizate și să le utilizeze strict pentru desfășurarea relației dintre Client și Societate. Pentru detalii suplimentare în legătură cu măsurile de siguranță, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate client.tips aici.
10.7 Conform cerințelor legale, Societatea se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai în vederea realizării Serviciilor, datele personale furnizate de Client despre Client și/sau angajații/colaboratorii Clientului.
10.8 Datele personale ale Clientului și/sau angajaților/colaboratorilor Clientului vor fi utilizate de către Societate în scopul executării Serviciilor, pentru informarea Clienților privind situația contului lor de pe Site, pentru informarea Clienților privind Aplicația, informarea Clienților privind confirmarea, evoluția și starea Comenzilor, facturarea și încasarea valorii Serviciilor, evaluarea Serviciilor, activități de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clienților și/sau angajaților/colaboratorilor Clientului.
10.9 Societatea se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale Clientului și/sau angajaților/colaboratorilor Clientului, măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Pentru detalii suplimentare în legătură cu măsurile de siguranță, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate client.tips aici.
10.10 Datele cu caracter personal ale Clientului și/sau angajaților/colaboratorilor Clientului, colectate de Societate, nu vor fi divulgate niciodată unei companii terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, dacă Clientul și/sau angajații/colaboratorii Clientului nu și-au dat în mod expres consimțământul în acest sens.
10.11 Societatea poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului și/sau angajaților/colaboratorilor Clientului, către alți parteneri ai Societății, dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea Serviciilor.
10.12 Datele cu caracter personal furnizate de Client vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.
10.13 Prin completarea datelor Clientului și/sau angajaților/colaboratorilor Clientului, în formularul de înregistrare de Cont Client și/sau de Comandă, aceștia declară că acceptă cu bună știință ca datele personale să fie incluse în bazele de date ale Societății, și în acest sens Clientul își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pentru și de către Societate, afiliații și colaboratorii acesteia pentru desfășurarea și/sau derularea de către Societate, afiliații și colaboratorii acesteia de activități cum ar fi cele de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului (Site-ul folosește Cookie-uri).
10.14 Societatea poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului și/sau ale angajaților/colaboratorilor Clientului, altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
10.15 Prin citirea Termenilor, Clientul a fost informat cu privire la drepturile sale astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrearea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției.
10.16 Drepturile menționate anterior, includ:
i) dreptul Utilizatorului de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele sunt prelucrate de către Societate și Client, de a obține datele personale procesate de Societate si/sau Client, de a solicita corectarea sau ștergerea datelor sale personale din Aplicație, bazele de date corespunzătoare și din toate copiile lor; Utilizatorul poate înainta cererea scrisă, datată și semnată, pe adresa Societății și/sau a Clientului, sau prin email, la adresa office@client.tips. În cerere va preciza numele său și adresa sa de email din Aplicație și daca dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență̆ care să asigure predarea cu confirmare de primire. Societatea și/sau Clientul va/vor comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii cererii.
ii) dreptul Clientului de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a Clientului, ca datele cu caracter personal să facă̆ obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
iii) dreptul Clientului de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îl vizează̆ să fie prelucrate în scop de marketing;
iv) dreptul Clientului de a se adresa justiției în situația în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal;
v) dreptul Clientului de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
10.17 Conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare:
i) Societatea sprijină Clientul prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor față de Utilizatorul care solicită informații de la Client și/sau Societate în baza drepturilor enumerate la punctul 10.16.
ii) Societatea, ca procesor și controlor de date, sprijină Clientul, ca și controlor de date, în vederea respectării legilor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal prin informare activă și disponibilitate față de solicitările care vin din partea Clientului;
iii) la alegerea Clientului ca și controlor de date, la încetarea raporturilor contractuale dintre Client și Societate, Societatea șterge sau preda Clientului, în formă electronică, toate datele cu caracter personal adăugate în Aplicație de Client și șterge toate copiile respectivelor date, mai puțin în situația în care datele trebuie păstrate în baza legii.
iv) la alegerea Clientului ca și controlor de date, Societatea pune la dispoziție Clientului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea legilor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal de către Societate, permite și contribuie la audituri, includiv inspecții, conduse de Client sau alt auditor mandatat de Client.
10.18 Societatea nu promovează transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (în engleză “spam”). Aplicatia poate transmite mesaje electronice in scopul informarii Clientilor și/sau angajații/colaboratorii Clientilor cu privire la evaluarea Serviciilor.
10.19 În vederea furnizării bazelor de date (rezultate în urma utilizării Aplicației) de către Societate către Client, Clientul declară că îndeplinește condițiile legislației în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrearea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
10.20 Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele Societății.
10.21 Clientul declară că îndeplinește toate condițiile legale în vigoare în ceea ce privește datele personale ale angajaților/colaboratorilor săi (inclusiv, dar fără a se limita la, poze, nume, adrese de email), precum și faptul că a obținut acordul prealabil, scris, al fiecărui angajat/colaborator, în vederea furnizării acestor date către Societate, publicarea lor în/prin Aplicație, si folosirea lor de catre Aplicatie pentru comunicarea de informatii statistice.
10.22 Clientul declară și recunoaște că va fi singurul răspunzător pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Clauza 10.21 de mai sus.

11. Copyright

11.1 Întregul conținut al Site-ului, reprezintă proprietatea Societății fiind apărat de prevederile legale relevante în materia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.
11.2 Conținutul Aplicației reprezintă, după caz, proprietatea Societății sau proprietatea comună a Clientului și a Societății, fiind apărat de prevederile legale relevante în materia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.
11.3 Folosirea în orice mod a oricăror elemente de pe Site fără acordul scris, prealabil, al Societății, se pedepsește conform legislației române.
11.4 Folosirea în orice mod a oricăror elemente de pe Aplicație fără acordul scris, prealabil, al Societății sau, după caz, al Clientului și al Societății, se pedepsește conform legislației române.

12. Încetarea

12.1 Oricare dintre părți are dreptul de a denunța, în orice moment, Termenii.
12.2 Denunțarea Termenilor nu are efect asupra obligațiilor deja existente la data denunțării.
12.3 Contul Clientului și Aplicația încetează de plin drept, fără notificare prealabilă sau alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești, în următoarele cazuri:
i) la inițiativa Societății în cazul în care Clientul nu respectă sau încalcă, orice prevedere a Termenilor;
ii) Clientul renunță la utilizarea Contului Clientului, prin solicitare scrisă adresată Societății sau, prin email, la adresa office@client.tips, cu 30 zile calendaristice înainte;
iii) la expirarea Contului Clientului sau la expirarea Aplicației.

13. Forța Majoră. Cazul Fortuit

13.1 Forța majoră și cazul fortuit înlătură răspunderea civilă a părții care o invocă.
13.2 Forța majoră va fi considerată ca fiind un eveniment imprevizibil și insurmontabil pentru una dintre părți și apărut înainte, în timpul sau după activarea Contului Clientului.
13.3 Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: război, acțiuni umane violente, exproprierea, întreruperea alimentării cu energie, conflict de muncă, incendiu, furtună sau alte fenomene.
13.4 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
13.5 Forța majoră și cazul fortuit duc, după caz, la suspendarea sau la stingerea obligației.

14. Modificări

14.1 Societatea își rezervă dreptul de a modifica oricând, în mod unilateral Termenii.
14.2 Utilizarea în continuare, de către Client, a Contului Clientului și a Site-ului, după modificarea prevăzută de Clauza 14.1, reprezintă acceptarea de către Clienți a tuturor modificărilor aduse acestor Termeni.
14.3 Societatea va informa Clienții despre modificările aduse Termenilor prin punerea la dispoziție, pe Site, a Termenilor actualizați.
14.4 În cazul în care modificările îi afectează în mod negativ și dacă nu acceptă modificările propuse, Clienții au posibilitatea de a dezactiva Contul Clienților.

15. Legea aplicabilă

15.1 Legea aplicabilă Termenilor este legea din România.

16. Litigii

16.1 Orice litigiu în legătură cu Termenii, va fi rezolvat pe cale amiabilă.
16.2 În cazul în care litigiul nu este rezolvat pe cale amiabilă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, acesta se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din Timișoara.

17. Valabilitate

17.1 În cazul în care un cuvânt, o expresie, un termen, o condiție sau o Clauză din Termeni, este declarată/declarat nulă/nul, o astfel de decizie nu va afecta celelalte cuvinte, expresii, termene, condiții sau Clauze.

18. Interpretări

18.1 Următoarele reguli se vor aplica pentru interpretarea Contractului:
i) termenii definiți în prezentul document au înțelesul atribuit în prezenții Termeni, cuvintele care denotă numărul singular includ pluralul și viceversa, iar cuvintele care includ un gen includ celelalte genuri;
ii) titlurile din Termeni sunt doar pentru utilitate și nu trebuie să fie luate în considerare în interpretare;
iii) orice angajament al Clientului de a nu face nimic include o obligație de a nu permite ca o astfel de acțiune să fie făcută de către un terț care acționează cu autorizarea Clientului;
iv) trimiterile la acțiunea, încălcarea sau nerespectarea de către Client include acțiunile, încălcările sau nerespectările oricărei părți terțe cu autorizarea Clientului;
v) orice “singular” include pluralul și viceversa, iar orice “gen” include orice alt gen; iar
vi) orice consimțământ, aprobare sau autorizație solicitată sau furnizată în baza Termenilor va produce efecte numai în cazul în care a fost realizată în formă scrisă;
vii) o trimitere la orice contract sau alt instrument, sub rezerva oricăror prevederi contrare, se consideră că include o trimitere la acel contract sau instrument așa cum a fost modificat, novat sau înlocuit periodic;
viii) din motive de calcul, atât prima cât și ultima zi a termenelor vor fi incluse; în cazul în care ziua care sau prin care orice act, problemă sau lucru trebuie să se facă, nu este o zi lucrătoare, acel act, problemă sau lucru se va face în următoarea zi lucrătoare;
ix) o referire la un paragraf fără a face referire în continuare la un anumit număr de paragraf este o referință la paragraful în care apare referința, iar această regulă, se aplică, de asemenea, și propozițiilor;
x) cuvintele “acest document”, “prezentul document”, “prezentul”, “mai jos” și alte cuvinte similare se referă la acești Termeni ca un întreg și nu la o anumită prevedere.

Expand Technologies SRL
Clientul
Utilizatorul