TERMENI ȘI CONDIȚII UTILIZARE SERVICIU CLIENT.TIPS1. Definiții


“Aplicația” - înseamnă pagina de internet creată de Societate la solicitarea Clientului. Aplicația este folosită prin intermediul rețelei internet în vederea colectării de observații și evaluări cu privire la afacerea, angajații și serviciile Clientului.
“Clauza” - înseamnă clauza Termenilor.
“Clientul” - înseamnă orice persoană fizică sau juridică, care solicită realizarea Aplicației de către Societate.
“Site-ul” - înseamnă pagina de internet http://client.tips care este deținută de Societate.
“Societatea” - înseamnă societatea comercială Expand Technologies SRL, cu sediul social în localitatea Ghiroda, strada Piatra Craiului numărul 7, apartament 7, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, sub numărul J35/2921/2015, cod fiscal RO 28673660.
“Termenii” - înseamnă prezenții termeni și condiții.
“Utilizatorul” - înseamnă orice persoană fizică sau juridică care vizitează/accesează Aplicația.

2. Condiții generale


2.1 Prezentul document stabilește Termenii în care Utilizatorul folosește Aplicația.
2.2 Utilizarea Aplicației de către Utilizator presupune implicit acceptarea de către Utilizator a acestor Termeni cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

3. Declarațiile și garanțiile Utilizatorului și ale Clientului


3.1 Utilizatorul declară și garantează că:
i) a înțeles și este de acord cu Termenii;
ii) nu va folosi și/sau nu va permite vreunei terțe persoane să folosească Aplicația pentru scopuri imorale și ilegale;
iii) datele introduse de Utilizator prin Aplicație conțin informații complete, precise și reale;
iv) este de acord ca Societatea și Clientul să folosească informațiile introduse de Utilizator în Aplicație, precum și datele Utilizatorului.
3.2 Clientul declară și garantează că a înțeles și este de acord cu Termenii.

4. Aplicația


4.1 Aplicația este realizată de Societate în urma informațiilor furnizate de Client către Societate în acest sens.
4.2 Societatea deține drepturile legale în ceea ce privește elementele furnizate de Societate, incluzând fără̆ a se limita la, grafica, forma, modalitatea de prezentare, conținutul Aplicației, imagini, informații și orice alte date și aplicații prezentate în Aplicație. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare.
4.3 Aplicația este configurată de Client cu conținut specific și definit de Client.
4.4 Clientul deține drepturile legale în ceea ce privește elementele furnizate de Client, incluzând fără̆ a se limita la, grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și conținutul Aplicației, imagini, informații și orice alte date și aplicații prezentate în Aplicație. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare.
4.5 Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Aplicației, incluzând fără̆ a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Aplicației, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma aplicației, sub sancțiunile prevăzute de lege.
4.6 Societatea și/sau partenerii săi sunt deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date prezentate în Aplicație, iar Clienții și Utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă̆ nicio atingere.
4.7 Aplicația își propune să ofere Utilizatorilor informații corecte.
4.8 Aplicația este menită să participe la îmbunătățirea relației dintre Clienți și Utilizatori în sensul de a ușura comunicarea dintre aceștia.
4.9 Societatea va depune toate diligențele pentru a actualiza conținutul Aplicației în baza informațiilor furnizate de Client.
4.10 Societatea nu garantează̆ asupra actualității informațiilor prezentate în Aplicație.
4.11 Societatea nu garantează̆ că Aplicația nu va conține anumite erori, însă̆ va încerca să remedieze aceste erori în cel mai scurt timp posibil pentru a permite o informare corectă a Utilizatorilor și Clientului.
4.12 Societatea nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de Clienți și/sau de angajații/colaboratorii Clienților și/sau de Utilizatori de pe urma Aplicației.
4.13 Societatea nu răspunde pentru eventuale divergențe sau litigii ivite între Clienți și/sau angajații/colaboratorii Clienților și/sau Utilizatori în urma utilizării Aplicației sau în legătură cu Aplicația.
4.14 Societatea își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără̆ nicio notificare prealabilă, în orice moment, și nu va avea nicio răspundere în acest sens: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Aplicației.
4.15 Clientul își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără̆ nicio notificare prealabilă, în orice moment, și nu va avea nicio răspundere în acest sens: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Aplicației.
4.16 Societatea nu garantează̆ în niciun fel calitatea Aplicației din punct de vedere tehnic și funcțional precum și lipsa virușilor care ar putea exista în Aplicație.
4.17 Societatea nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de Clienți și/sau angajații/colaboratorii Clienților și/sau Utilizatori provenind din disfuncționalități ale Aplicației și/sau ale notificărilor comunicate sau presupus a fi fost comunicate (pe orice cale, e.g. email, sms) către Clienți/Utilizatori.
4.18 Aplicația poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri sau aplicații pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea menționate pe site-urile/aplicațiile respective, Societatea nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice legătură (în engleză “link”) din acestea. Clientul/Utilizatorul accesează̆ acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

5. Protecția datelor


5.1 În cazul în care se dorește utilizarea Aplicației de către Utilizator, Societatea și Clientul vor solicita anumite informații de identificare sau date cu caracter personal ale Utilizatorului.
5.2 Datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica persoana sau pentru a o contacta online sau offline.
5.3 Informațiile personale sunt colectate numai cu acordul Utilizatorului, dacă acesta le oferă cu bună știință printr-unul dintre formularele online din Aplicație.
5.4 Informațiile personale cerute sunt ale Utilizatorului și pot include: numele și prenumele persoanei fizice, adresa de e-mail, a și/sau numărul de telefon.
5.5 Datele furnizate de către Utilizator sunt strict confidențiale. Societatea și Clientul se angajează în fața Utilizatorului, să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane neautorizate și să le utilizeze strict pentru desfășurarea relației dintre Societate, Client și Utilizator.
5.6 Conform cerințelor legale, Societatea și Clientul se obligă să administreze în condiții de siguranță datele personale furnizate de Utilizator despre Utilizator.
5.7 Datele personale ale Utilizatorului vor fi utilizate de către Societate și Client pentru informarea Clientului în ceea ce privește evaluarea afacerii, angajaților și a serviciilor Clientului, activitățile de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.
5.8 Societatea și Clientul se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale Utilizatorului, măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
5.9 Datele cu caracter personal ale Utilizatorului, colectate de Societate și Client, nu vor fi divulgate niciodată unei companii terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, dacă Utilizatorul nu și-a dat în mod expres consimțământul în acest sens.
5.10 Societatea și Clientul pot furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului, către alți parteneri ai lor, dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru desfășurarea activității Societății sau a Clientului.
5.11 Datele cu caracter personal furnizate de Client vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.
5.12 Prin completarea datelor de către Utilizator, în formularul din Aplicație, acesta declară că acceptă cu bună știință ca datele personale să fie incluse în bazele de date ale Clientului și în acest sens Utilizatorul își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pentru și de către Client în scopul evaluării activității sale comerciale.
5.13 Prin completarea datelor de către Utilizator, în formularul din Aplicație, acesta declară că acceptă cu bună știință ca datele personale să fie incluse în bazele de date ale Societății și în acest sens Utilizatorul își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pentru și de către Societate, afiliații și colaboratorii acesteia, pentru desfășurarea și/sau derularea de către Societate, afiliații și colaboratorii acesteia, de activități cum ar fi cele de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.
5.14 În vederea furnizării bazelor de date (rezultate în urma utilizării Aplicației) de către Societate către Client, Clientul declară că îndeplinește toate condițiile legale în vigoare.
5.15 Societatea poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului, altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
5.16 Prin citirea Termenilor, Utilizatorul a fost informat cu privire la drepturile sale astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției.
5.17 Drepturile menționate anterior, includ în temeiul dispozițiilor art. 13-18 din Legea nr. 677/2001:
i) dreptul Utilizatorului de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele sunt prelucrate de către Societate și Client; Utilizatorul poate înainta cererea scrisă, datată și semnată, pe adresa Societății și/sau a Clientului, sau prin email la adresa office@client.tips. În cerere va preciza numele destinatarului și daca dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență̆ care să asigure predarea cu confirmare de primire. Societatea și/sau Clientul va/vor comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii cererii.
ii) dreptul Utilizatorului de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a Utilizatorului, ca datele cu caracter personal să facă̆ obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
iii) dreptul Utilizatorului de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără̆ nicio justificare, ca datele care îl vizează̆ să fie prelucrate în scop de marketing;
iv) dreptul Utilizatorului de a se adresa justiției în situația în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal;
v) dreptul Utilizatorului de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
5.18 Societatea și Clientul nu promovează transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (în engleză “spam”).
5.19 Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele Societății și ale Clientului.
5.20 Clientul declară că îndeplinește toate condițiile legale în vigoare (inclusiv cele prevăzute de Legea nr. 677/2001) în ceea ce privește datele personale ale angajaților/colaboratorilor săi (inclusiv, dar fără a se limita la, poze, nume, adrese de email), precum și faptul că a obținut acordul prealabil, scris, al fiecărui angajat/colaborator, în vederea furnizării acestor date către Societate și publicarea lor în/prin Aplicație.
5.21 Clientul declară și recunoaște că va fi singurul răspunzător pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Clauza 5.20 de mai sus.

6. Copyright


6.1 Conținutul Aplicației reprezintă, după caz, proprietatea Societății sau proprietatea comună a Clientului și a Societății, fiind apărat de prevederile legale relevante în materia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.
6.2 Folosirea în orice mod a oricăror elemente de pe Aplicație fără acordul scris, prealabil, al Societății sau, după caz, al Clientului și al Societății, se pedepsește conform legislației române.

7. Încetarea


7.1 Denunțarea Termenilor nu are efect asupra obligațiilor deja existente la data denunțării.
7.2 Termenii încetează de plin drept, fără notificare prealabilă sau alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești, în următoarele cazuri:
i) la inițiativa Societății în cazul în care Clientul nu respectă sau încalcă, orice prevedere a Termenilor;
ii) la încetarea oricăror raporturi contractuale între Societate și Client.

8. Forța Majoră. Cazul Fortuit


8.1 Forța majoră și cazul fortuit înlătură răspunderea civilă a părții care o invocă.
8.2 Forța majoră va fi considerată ca fiind un eveniment imprevizibil și insurmontabil pentru una dintre părți și apărut înainte, în timpul sau după realizarea Aplicației.
8.3 Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: război, acțiuni umane violente, exproprierea, întreruperea alimentării cu energie, conflict de muncă, incendiu, furtună sau alte fenomene.
8.4 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
8.5 Forța majoră și cazul fortuit duc, după caz, la suspendarea sau la stingerea obligației.

9. Modificări


9.1 Societatea își rezervă dreptul de a modifica oricând, în mod unilateral Termenii.

10. Legea aplicabilă


10.1 Legea aplicabilă Termenilor este legea din România.

11. Litigii


11.1 Orice litigiu în legătură cu Termenii, va fi rezolvat pe cale amiabilă.
11.2 În cazul în care litigiul nu este rezolvat pe cale amiabilă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, acesta se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din Timișoara.

12. Valabilitate


12.1 În cazul în care un cuvânt, o expresie, un termen, o condiție sau o Clauză din Termeni, este declarată/declarat nulă/nul, o astfel de decizie nu va afecta celelalte cuvinte, expresii, termene, condiții sau Clauze.

13. Interpretări


13.1 Următoarele reguli se vor aplica pentru interpretarea Termenilor:
i) termenii definiți în prezentul document au înțelesul atribuit în prezenții Termeni, cuvintele care denotă numărul singular includ pluralul și viceversa, iar cuvintele care includ un gen includ celelalte genuri;
ii) titlurile din Termeni sunt doar pentru utilitate și nu trebuie să fie luate în considerare în interpretare;
iii) orice angajament al Utilizatorului/Clientului de a nu face nimic include o obligație de a nu permite ca o astfel de acțiune să fie făcută de către un terț care acționează cu autorizarea Utilizatorului/Clientului;
iv) trimiterile la acțiunea, încălcarea sau nerespectarea de către Utilizator/Client include acțiunile, încălcările sau nerespectările oricărei părți terțe cu autorizarea Utilizatorului/Clientului;
v) orice “singular” include pluralul și viceversa, iar orice “gen” include orice alt gen; iar
vi) orice consimțământ, aprobare sau autorizație solicitată sau furnizată în baza Termenilor va produce efecte numai în cazul în care a fost realizată în formă scrisă;
vii) o trimitere la orice contract sau alt instrument, sub rezerva oricăror prevederi contrare, se consideră că include o trimitere la acel contract sau instrument așa cum a fost modificat, novat sau înlocuit periodic;
viii) din motive de calcul, atât prima cât și ultima zi a termenelor vor fi incluse; în cazul în care ziua care sau prin care orice act, problemă sau lucru trebuie să se facă, nu este o zi lucrătoare, acel act, problemă sau lucru se va face în următoarea zi lucrătoare;
ix) o referire la un paragraf fără a face referire în continuare la un anumit număr de paragraf este o referință la paragraful în care apare referința, iar această regulă, se aplică, de asemenea, și propozițiilor;
x) cuvintele “acest document”, “prezentul document”, “prezentul”, “mai jos” și alte cuvinte similare se referă la acești Termeni ca un întreg și nu la o anumită prevedere.

Expand Technologies SRL
Clientul